საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის591 დადგენილების „მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ მე-17 მუხლის თანახმად ხაშურის მუნიციპალიტეტში პირველ ეტაპზე  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი მიიღო 1282-მა ადამიანმა. ეს პირები არიან მაღალმთიან დასახლებებში რეგისტრირებული,  სოციალურად დაუცველი , მაღალმთიან დასახლებებში მდებარე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები, მაღალმთიან დასახლებაში განთავსებული სკოლების მასწავლებლები, მოსწავლეები და მათი მშობლები.

იმ პირებს, რომლებსაც პირველადი რეგისტრაციით სტატუსი არ მიენიჭათ და ცხოვრობენ     საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის № 671  დადგენილებით განსაზღვრულ ხაშურის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში შემავალ დასახლებულ პუნქტებში,  სტატუსის მინიჭების მიზნით შეუძლიათ განცხადებით მიმართონ  ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.

მოქალაქის განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

ა) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) მაღალმთიან დასახლებაში კალენდარული წლის განმავლობაში, ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტები;*

გ) ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) სხვა პირის მიერ განცხადების წარდგენის შემთხვევაში - უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

* მაღალმთიან დასახლებაში კალენდარული წლის განმავლობაში, ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტებად შეიძლება გამოყენებული იქნას:

ა) დოკუმენტები ან მასალები, მათ შორის ფოტოსურათები, რომლებიც ადასტურებენ ფიზიკური პირის მიერ მაღალმთიან დასახლებაში შინასამეურნეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტს, რაც გულისხმობს საცხოვრებელი ადგილის გამოყენებას, მის მოვლა-პატრონობას და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში არსებული უძრავი ქონების ფლობის დოკუმენტები.

ბ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც, ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ საარსებო შემწეობის მისაღებ შესაბამის ზღვრულ ქულაზე. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა იყოს გაცემული, განცხადების წარდგენამდე არაუმეტეს 15 დღით ადრე;

გ) საჯარო სკოლის მიერ გაცემული ინფორმაცია, ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლაში დასაქმების თაობაზე;

დ) უფლებამოსილი იურიდიული პირის/ორგანოს/თანამდებობის პირის მიერ გაცემული დოკუმენტი,  რომელიც ადასტურებს ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე დაწესებულებაში/იურიდიულ პირში დასაქმების ფაქტს;

ე) იმავე მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრირებული არანაკლებ ორი მოწმის განცხადება;

ვ) მაღალმთიან დასახლებაში გადასახდელების ან/და  მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები;

ზ) ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრებას.

 

აღნიშნული ჩამონათვალიდან განცხადებას სავალდებულოა დაერთოს არანაკლებ ორი დოკუმენტი.


 

სახელი გვარი  
ნიკა ნოზაძე ხაშური ს. დიდი ფლევი 
მათე ხარაზიშვილი  
სალომე საძაგლიშვილი  
ლიზი ნოზაძე  
ნიკოლოზი ჯელაძე  
ზვიადი ლომიძე  
თათია შეყლაშვილი  
სანდრო ჯელაძე  
გიორგი ნოზაძე  
ანა ნოზაძე  
ლუკა ნოზაძე  
თათია ტეფნაძე  
თამაზ გელაშვილი  
ანი ცხოვრებაძე  
სოსო ნოზაძე  
ნუგზარ ტეფნაძე  
ბარბარე შეყლაშვილი  
ცოტნე კაპანაძე  
გიორგი ხარაზიშვილი  
ნინო კვესაძე  
ნუკრი ჯელაძე  
ლაშა დეკანოიძე  
სერგო ჯელაძე  
იური კაპანაძე  
გიორგი ტეფნაძე  
ზვიად ლომიძე  
პავლე ცხოვრებაძე  
ხატია ნოზაძე  
გიორგი ნოზაძე  
გიორგი ნოზაძე  
ლია ცხოვრებაძე  
საბა ნოზაძე  
ციური ჯელაძე  
საბა ნოზაძე  
თინათინ ცხოვრებაძე  
ნათელა კაპანაძე  
ია კაბულაშვილი  
ბექა ტეფნაძე  
მიხეილ გელაშვილი  
თამარ ნოზაძე  
ლაშა ჯელაძე  
დავით ცხოვრებაძე  
გიგა ნოზაძე  
ნიკა ცხოვრებაძე  
პავლე ნოზაძე  
შორენა ლოლაძე  
ალექსი ხარაზიშვილი  
გივი ტეფნაძე  
რამაზ ჯელაძე  
როინ ცხოვრებაძე  
ზურაბ ნოზაძე  
ილია ნოზაძე  
რუსუდან ტეფნაძე  
მერი განჯელაშვილი  
იური კვესაძე  
ასმათ ხაჩიძე  
დავით ცხოვრებაძე  
გიორგი ცხოვრებაძე  
მარინა შუკაკიძე  
ჟუჟუნა ჯელაძე  
დალი ხარაზიშვილი  
ანზორ ცხოვრებაძე  
დარჩო ნოზაძე  
გიორგი შუკაკიძე  
ზოია ნოზაძე  
მედიკო ცხოვრებაძე  
ანა ტეფნაძე  
გიორგი კაპანაძე  
საბა ნოზაძე  
გონერი ცხოვრებაძე  
ზურაბ ნოზაძე  
მალხაზ ნოზაძე  
ტარიელ კაბულაშვილი  
ეთერ გელაშვილი  
გულნაზი საძაგლიშვილი  
ნატალია ხარაზიშვილი  
თეიმურაზ ტეფნაძე  
ჯემალ ნოზაძე  
ნათია ბერძენიშვილი  
თორნიკე ნოზაძე  
ნათელა ტეფნაძე  
გიორგი ხარაზიშვილი  
ანი ბერძენიშვილი  
თეონა ნოზაძე  
შმაგი ცხოვრებაძე  
მარიამ საძაგლიშვილი  
კობა ნოზაძე  
ლია კაბულაშვილი  
ნინო ნოზაძე  
მარიამ ტეფნაძე  
მარიამ ცხოვრებაძე  
ლიზი ნოზაძე  
ნიკა ხარაზიშვილი  
ლინდა ნოზაძე  
შიო გელაშვილი  
გოგი კაბულაშვილი  
ლიკა ტეფნაძე  
ლუკა გელაშვილი  
გვანცა შეყლაშვილი  
თეიმურაზ ნოზაძე  
გოგა გამყრელიძე  
ნია ნოზაძე  
ელენე ნოზაძე  
გიორგი ნოზაძე  
ალექსანდრე ტეფნაძე  
ეკა ნოზაძე  
ფატიმა ფხაკაძე  
მანანა ჯელაძე  
ნათელა ბერძენიშვილი  
მარიკა ჯელაძე  
ქეთო კვესაძე  
მარიამ ნოზაძე  
ნორა ტეფნაძე  
ვლადიმერ ტეფნაძე  
შარიბეგ ტეფნაძე  
თამაზ ხარაზიშვილი  
ვერა ლომიძე  
თინა ტეფნაძე  
დავით ხარაზიშვილი  
ზვიად საძაგლიშვილი  
თამილა ტეფნაძე  
მიხეილ ჯელაძე  
დიმიტრი ტეფნაძე  
ნინო ცხოვრებაძე  
პავლე ცხოვრებაძე  
ნათელა გოგალაძე  
მზია ტეფნაძე  
ამალია ხარაზიშვილი  
გულნაზი საძაგლიშვილი  
დარეჯან ცხოვრებაძე  
ეთერ ნოზაძე  
ციალა საძაგლიშვილი  
ნანული ნოზაძე  
რომან დეკანოიძე  
შოთა საძაგლიშვილი  
თამარ ხარაზიშვილი  
ფატმან ცხოვრებაძე  
გოჩა ნოზაძე  
ლიდა ხარაზიშვილი  
დავით კაპანაძე  
ბერდია ნოზაძე  
ნანული ნოზაძე  
მიხეილ გელაშვილი  
მაკრო ნოზაძე  
თამაზ ცხოვრებაძე  
მამუკა გელაშვილი  
ჟუჟუნა ნოზაძე  
დალი ჯელაძე  
უშანგი გოგალაძე  
ლეილა ნოზაძე  
ლერი კაპანაძე  
ისაკ ნოზაძე  
ეკატერინე გელაშვილი  
ვახტანგ ცხოვრებაძე  
შოთა ხარაზიშვილი  
ნანული ნოზაძე  
ზეინაბ დეკანოიძე  
შოთა ცხოვრებაძე  
ზურაბ ლომიძე  
თინა ნოზაძე  
ირმა კაპანაძე  
კუკური ნოზაძე  
ლეილა ხარაზიშვილი  
ლერი ჯელაძე  
ნათელა ბლიაძე  
ია ჯელაძე  
ზაირა ნოზაძე  
მანანა ნოზაძე  
გიორგი შუკაკიძე  
ტარიელ ცხოვრებაძე  
ნუნუ ნოზაძე  
გივი ტეფნაძე  
ლილი ნოზაძე  
ირმა მახარაშვილი  
ნუგზარ ცხოვრებაძე  
ეთერ გელაშვილი  
ზურაბ ცხოვრებაძე  
ზურაბ დეკანოიძე  
თამარ ცხოვრებაძე  
ელიკო კაპანაძე  
ნათელა კაპანაძე  
აზა ნოზაძე  
ნიკოლოზ კაპანაძე  
მაია ცხოვრებაძე  
მევლუდ ნოზაძე  
ხათუნა წიქარიშვილი  
ნინო მულაძე  
ანნა ცხოვრებაძე  
ნონა გელაშვილი-მულაძე  
ციალა ხარაზიშვილი  
ლამზირა ნოზაძე  
გივი ნოზაძე  
ნათელა კაპანაძე  
დალი კაპანაძე  
ნელი ნოზაძე  
თეიმურაზ ცხოვრებაძე  
ნესტან ცხოვრებაძე  
გიორგი ნოზაძე  
ლალი ხარაზიშვილი  
ნანული ნოზაძე  
ბესიკ ნოზაძე  
ნუგზარ კაპანაძე  
ალექსი კაპანაძე  
ნინო გელაშვილი  
ლავრენტი ტეფნაძე  
იამზე ჩხიტუნიძე  
ლელა პაპიაშვილი  
ალექსი კვესაძე  
ზურაბ ბერძენიშვილი  
დარიკო ტაბატაძე  
ავთანდილ ცხოვრებაძე  
გიორგი ლომიძე  
ოლეგ ნოზაძე  
მიხეილ კაპანაძე  
დიმიტრი ნოზაძე  
თენგიზ დეკანოიძე  
გიორგი ხარაზიშვილი  
რევაზ ნოზაძე  
ზაზა კაპანაძე  
დუშა ნოზაძე  
თამილა ტეფნაძე  
დალი ნოზაძე  
ნინო გელაშვილი  
ნათელა ლომიძე  
ირინა ლომიძე  
მარიამ ხარაზიშვილი  
ჯიმი ჯელაძე  
შალვა ცხოვრებაძე  
მამუკა ჯელაძე  
ზაქარია ნოზაძე  
ალე ნოზაძე  
ლალი ნოზაძე  
თამაზ ჯელაძე  
თეონა ხარაზიშვილი  
მანუჩარ ნოზაძე  
კარლო ნოზაძე  
სოფიკო ხარაზიშვილი  
ოთარ ტეფნაძე  
ლევან ნოზაძე  
პაატა გელაშვილი  
ჯილდა ლომიძე  
ნინო ალექსიძე  
დავით ნოზაძე  
იოსებ ჯელაძე  
ავთანდილ ხარაზიშვილი  
ნინო ნოზაძე  
ნათელა ნოზაძე  
ჯუნა ჯელაძე  
ნატალია ხარაზიშვილი  
მეგი ნოზაძე  
თამაზ ნოზაძე  
დავით ლომიძე  
შალვა ნოზაძე  
მარინე კაპანაძე  
ელზა შეყლაშვილი  
თინა ტეფნაძე  
რუსუდან გოგალაძე  
ვახტანგ შუკაკიძე  
მარინე ნოზაძე  
ლაურა კაპანაძე  
თეონა ნოზაძე  
დავით ჯელაძე  
ავთანდილ ნოზაძე  
ნატალია ცხოვრებაძე  
ვალერი ტეფნაძე  
ალექსი გელაშვილი  
ნანული ცხოვრებაძე  
ლიანა აკოფაშვილი ხაშური ს. დიდი ყელეთი
გონი ქოქოშვილი  
ლეილა ბასილაძე  
გიორგი ბასილაძე  
მზია ბასილაძე  
გია სიუკაევი  
ნორა კაბერაშვილი  
რუზანა ჩიბირაშვილი  
ლეილა ქელეხსაშვილი  
ვერა ჩიბირაშვილი  
ნონა ბასილაძე  
ლუბა იკოშვილი  
სოლომონ ბასილაძე  
მირიან ქოქოშვილი  
დავით ხიდაშელი ხაშური ს. დუმაცხოვი 
მარიამი ჩარექოვი  
ლუკა ჩარექოვი  
მიხეილ ხიდაშელი  
ანა ჩარექიშვილი  
ჟუჟუნა მჭედლიძე  
ანდრო პაპუაშვილი  
შუშანა მაისურაძე  
მადონა პაპუაშვილი  
ნატალია პაპუაშვილი  
ხატია პაპუაშვილი  
ილია პაპუაშვილი  
ოქრო პაპუაშვილი  
პაპუნა პაპუაშვილი  
იულია ხიდაშელი  
ლიანა პაპუაშვილი  
ვარიკო პაპუაშვილი  
ვლადიმერ პაპუაშვილი  
დოდო ხიდაშელი  
ალექსი მჭედლიძე  
ვლადიმერ ხიდაშელი  
გიორგი პაპუაშვილი  
ნანული პაპუაშვილი  
სირანა პაპუაშვილი  
აბესალომ ხიდაშელი  
მალხაზ პაპუაშვილი  
გიორგი პაპუაშვილი  
ჟუჟუნა გელაშვილი  
ნინო დვალაშვილი  
ნანული პაპუაშვილი  
ინგა ხიდაშელი  
ირინა ალექსანიან  
თინა პაპუაშვილი  
ნათელა სვანიძე  
გიორგი ხიდაშელი  
ქეთევან პაპუაშვილი  
მანანა პაპუაშვილი  
ავთანდილ ბერუაშვილი  
გივი ჩარექოვი  
ფრიდონ ბერუაშვილი  
გიორგი პაპუაშვილი  
ოლია პაპუაშვილი  
რიმა პაპუაშვილი  
ნიკოლოზ პაპუაშვილი  
გიორგი პაპუაშვილი  
მარო გველესიანი  
ელენე პაპუაშვილი  
ლევან პაპუაშვილი  
გიორგი მაისურაძე  
ანო პაპუაშვილი  
გულნაზი ბერუაშვილი  
გიული ბერუაშვილი  
თეონა გელაშვილი ხაშური ს. კლდისწყარო 
ეკატერინე ასანიძე  
მალხაზ ხარაზიშვილი  
მარიამ ნოზაძე  
ლაშა ხარაზიშვილი  
გუგა ხარაიშვილი  
თამაზ გელაშვილი  
ცისანა ხარაიშვილი  
ფიქრია გელაშვილი  
მიხეილ გაფრინდაშვილი  
ზაზა შუკაკიძე  
გივი გელაშვილი  
მანანა გელაშვილი  
ჟორა ნოზაძე  
ხვიჩა გაფრინდაშვილი  
ირინე სარიშვილი  
გოჩა გაფრინდაშვილი  
ლუკა ნოზაძე  
გიორგი შუკაკიძე  
მაია გელაშვილი  
გიორგი ხარაზიშვილი  
გოგა ხარაზიშვილი  
ნუნუ ხარაზიშვილი  
მირანდა ხარაიშვილი  
გიორგი ხარაზიშვილი  
მაყვალა შუკაკიძე  
ვლადიმერ შუკაკიძე  
ავთანდილ ხარაზიშვილი  
გოდერძი გელაშვილი  
ცისანა ხარაიშვილი  
თამაზ ასანიძე  
ლია შუკაკიძე  
ნუნუ მაჭარაშვილი  
გიორგი კურტანიძე  
კობა ნოზაძე  
გელა გელაშვილი  
გიორგი ხარაიშვილი  
მარუსა გელაშვილი  
გურამ გელაშვილი  
გურგენ ასანიძე  
თამარ გელაშვილი  
ანზორ ხარაზიშვილი  
ბესიკ გელაშვილი  
ანტონ გელაშვილი  
ზეინაბ გელაშვილი  
ბეჟან გაფრინდაშვილი  
ელენე გელაშვილი  
სოლომონ გელაშვილი  
დევანოზ გონგლაძე  
ნუნუ გელაშვილი  
ლეილა კურტანიძე  
დარო გელაშვილი  
მარიამ ასანიძე  
ალექსანდრე შუკაკიძე  
ნაზი ხარშილაძე  
თეა ნესუაშვილი  
ნოდარ გელაშვილი  
დარიკო ხაჩიძე  
პაატა ხარაზიშვილი  
გრიგოლ ხარაიშვილი  
დავით გელაშვილი  
ნუგზარ გელაშვილი  
ხათუნა გელაშვილი  
ნანული გელაშვილი  
ლია ოდიკაძე  
თალიკო გელაშვილი  
ლალი მაქაძე  
ცეზარ შუკაკიძე  
ზურაბ ოდიკაძე  
ტასია შუკაკიძე  
პაატა გაფრინდაშვილი  
ნათელა გელაშვილი  
გრიგოლ გელაშვილი  
გულნარა გაფრინდაშვილი  
თამაზი ციცქიშვილი ხაშური ს. პატარა ფლევი 
ნატალი გელაშვილი  
გაბრიელი ჩხიტუნიძე  
რობიზონ ციცქიშვილი  
ელენე ივანაშვილი  
მარიამ ლომიძე  
რაილია ლომიძე  
ნინა ჩიქოვანი  
ლაშა ჩიქოვანი  
ლიკა ჩიქოვანი  
ზურა ციცქიშვილი  
ნიკოლოზ გელაშვილი  
სოფიკო ფოფხაძე  
თამარ ჩიქოვანი  
ნიკა გელაშვილი  
ტელმან ჩიქოვანი  
მარიამ კანთელაშვილი  
ნოდარ ფოფხაძე  
ბარბარე ჩხიტუნიძე  
მარიამ ჩიქოვანი  
ეთერ გელაშვილი  
ანანო ჩხიტუნიძე  
გიული ჩიქოვანი  
გიორგი ჩიქოვანი  
სალომე სულაბერიძე  
ბესიკ ციცქიშვილი  
გელა თედიაშვილი  
თინა ლომიძე  
გიორგი ივანაშვილი  
ნანა ჩადუნელი  
ლამზირა შეყრილაძე  
რომან ციცქიშვილი  
გელა თედიაშვილი  
საბა ჩხიტუნიძე  
სოფიო ჩიქოვანი  
შალვა ჩიქოვანი  
ლანა ჩიქოვანი  
ანა ფოფხაძე  
ნიკა ციცქიშვილი  
ხვიჩა ჩიქოვანი  
ბიჭიკო ჩხიტუნიძე  
მაია ციცქიშვილი  
გიორგი თაბუაშვილი  
ნიკა ივანაშვილი  
ლიზი ლომიძე  
ირაკლი ჩხიტუნიძე  
ნაზი ვარძელაშვილი  
თინათინ ბუხრიკიძე  
ბადურ ლომიძე  
სოფიო ივანაშვილი  
ემზარ ციცქიშვილი  
აკაკი ივანაშვილი  
ომარ ბუხრიკიძე  
მალხაზ თაბუაშვილი  
ზურაბ ივანაშვილი  
ქეთევან ციცქიშვილი  
ივანე ივანაშვილი  
ნინო შეყრილაძე  
მარიამ ლომიძე  
ზაურ ციცქიშვილი  
ნატალია თაბუაშვილი  
დავით ჩიქოვანი  
კახა გელაშვილი  
ციური თაბუაშვილი  
ნესტან სულაბერიძე  
ნორა ჩიქოვანი  
მარინა ციცქიშვილი  
დიანა ჩხიტუნიძე  
მარიამ ლომიძე  
თეიმურაზ ციცქიშვილი  
ნათელა სულაბერიძე  
ინგა ციცქიშვილი  
ქეთინო ივანაშვილი  
ცისანა ლომიძე  
ივანე სულაბერიძე  
გურამ ჩიქოვანი  
ჟულია ყვიჟინაძე  
გია ივანაშვილი  
გულნაზი ჩხიტუნიძე  
ლენა ივანაშვილი  
თამარ გრიგალაშვილი  
მანანა ციცქიშვილი  
ჯილდა ივანაშვილი  
გიორგი ლომიძე  
ზაზა ჩხიტუნიძე  
შოთა სულაბერიძე  
შურა ციცქიშვილი  
მაყვალა ციცქიშვილი  
მარინა ბაქრაძე  
ფატი ციცქიშვილი  
შალვა ლომიძე  
გიორგი ციცქიშვილი  
შალიკო ჩიქოვანი  
თინათინ ლომიძე  
ნორა გაგნიძე  
ელზა ციცქიშვილი  
ნინო ჩიქოვანი  
ინგა მეშველიანი  
ლელა გულიკაშვილი  
ხათუნა ქავთარია  
ნათია ქავთარია  
თამარი ქველაძე  
ალექსი სულაბერიძე  
ელგუჯა ხარაზიშვილი  
მიხეილ ივანაშვილი  
თეონა აბრალავა  
ომარ ყოჩიშვილი  
პაატა ჩიქოვანი  
ჯემალ ლომიძე  
გურამ ტაბატაძე  
გურამ ტეფნაძე  
ფრიდონ ჩხიტუნიძე  
ზურაბ გელაშვილი  
თორნიკე ბუხრიკიძე  
ლიდა ხუციშვილი  
ნინო ჩხიტუნიძე  
ილია ყოჩიშვილი  
თამაზ ფოფხაძე  
ჯულეტა ტაბატაძე  
ლევან ჩიქოვანი  
რაილია ლომიძე  
მახარე ტეფნაძე  
მზია ჩხიტუნიძე  
ანზორ ციცქიშვილი  
გოჩა ლომიძე  
ნანა ტაბატაძე  
ჯამბულ ლომიძე  
ზურაბ ციცქიშვილი  
ლევან ციცქიშვილი  
როინ ციცქიშვილი  
ლუიზა ფოფხაძე  
რომან ჩიქოვანი  
ვარვარა შუბითიძე ხაშური ს. პატარა ყელეთი 
გივი წიქარიშვილი  
ლია ლურსმანაშვილი ხაშური ს. პატარა ხალები 
რუსუდან ხაჩიძე ხაშური ს. რბონა 
ია ბუსხრიკიძე ხაშური ს. ტკოცა 
ბორისი შუბითიძე  
დარინა კანთელაშვილი  
ლიზი გაგნიძე  
დავით გაგნიძე  
მონიკა ტეფნაძე  
საბა შუბითიძე  
გიორგი ტაბატაძე  
გიორგი ტაბატაძე  
გიორგი გრიგალაშვილი  
ელენე ტეფნაძე  
ნიკა კაპანაძე  
ალექსანდრე ტაბატაძე  
შოთა შუბითიძე  
ნინო ლომიძე  
გიორგი მახარაშვილი  
გვანცა კანთელაშვილი  
სანდრო კანთელაშვილი  
გიორგი ჩუბინიძე  
თედო ხარაზიშვილი  
მარიამ ტეფნაძე  
დემეტრე ტაბატაძე  
ტატო გაგნიძე  
შიო ტაბატაძე  
ბექა ხარაზიშვილი  
ოლია შეყელაშვილი  
ნიკა კანთელაშვილი  
ლანა ბლიაძე  
თათია ტაბატაძე  
მამუკა გრიგალაშვილი  
ნოდარ შუბითიძე  
მანანა დობორჯგინიძე  
მიხეილ კანთელაშვილი  
დავით ლომიძე  
თამარ გრიგალაშვილი  
მევლუდი გელაშვილი  
ლანა კაპანაძე  
გურამ კანთელაშვილი  
ზურაბ ლომიძე  
როინ ქარჩხაძე  
თორნიკე შუბითიძე  
გიორგი გრიგალაშვილი  
ილია გაგნიძე  
თორნიკე კანთელაშვილი  
რომან გაგნიძე  
ნიკა ლომიძე  
ქსენია კანთელაშვილი  
ნანა ჩუბინიძე  
მარიამ შუბითიძე  
სოლომონ შუბითიძე  
ნათელა კანთელაშვილი  
იაშა ბლიაძე  
გიორგი ფოფხაძე  
დოდო შუბითიძე  
ზურაბ ხარაზიშვილი  
ლალი გრიგალაშვილი  
ქეთინო გაგნიძე  
გურამ კანთელაშვილი  
მიხეილ გელაშვილი  
გიორგი ხარაზიშვილი  
გულნაზი კილაძე  
მზია შეყელაშვილი  
მარიამ ბიწაძე  
ომარ შუბითიძე  
ირმა ბიწაძე  
ლუხუმ ლომიძე  
ბადრი კანთელაშვილი  
თამაზ შეყელაშვილი  
ნელი ლომიძე  
დალი თითბერიძე  
მარინე ცაბაძე  
ჯამბულ გრიგალაშვილი  
გიორგი კანთელაშვილი  
ლალი ბურდიაშვილი  
თინა ფოფხაძე  
თემურ სულაბერიძე  
რევაზ კაპანაძე  
გურამ კანთელაშვილი  
მამუკა ლომიძე  
ირაკლი კანთელაშვილი  
ივანე გრიგალაშვილი  
გმირი თედეშვილი  
ანა ნოზაძე  
მევლუდ ლომიძე  
მარიამ მულაძე  
მარი კანთელაშვილი  
ლია გაგნიძე  
ომარ გაგნიძე  
თამთა ტაბატაძე  
ქეთევან გაგნიძე  
ალექსი კანთელაშვილი  
დავით შუბითიძე  
ცირა სულაბერიძე  
სოფიკო ლომიძე  
თორნიკე ლომიძე  
ფიქრია გელაშვილი  
დათო კანთელაშვილი  
მერი მულაძე  
ბაგრატ კანთელაშვილი  
ავთანდილ გაგნიძე  
ლევან კანთელაშვილი  
მარიამ კანთელაშვილი  
მაგდა გრიგალაშვილი  
ლაშა კანთელაშვილი  
ლიზი კაპანაძე  
ალექსი თედეშვილი  
ნელი ლომიძე  
დავით კანთელაშვილი  
ლიდა კანთელაშვილი  
ავთანდილ ტაბატაძე  
ნინო ჩუბინიძე  
ბადრი ლაცაბიძე  
ნინო მახარაშვილი  
ლაურა კანთელაშვილი  
მთვარისა გრიგალაშვილი  
ავთანდილ შუბითიძე  
ნათია კანთელაშვილი  
მზისა გრიგალაშვილი  
სოფიკო ტაბატაძე  
გოდერძი მულაძე  
ერეკლე ლომიძე  
მართა ტაბატაძე  
ქრისტინე მახარაშვილი  
ლონდა ლომიძე  
ზურაბ კანთელაშვილი  
ანა ლომიძე  
ანა შუბითიძე  
ნია შუბითიძე  
მარიამ ტაბატაძე  
გიორგი ლომიძე  
გიგა ბლიაძე  
კესო ხარაზიშვილი  
გურამ სულაბერიძე  
ნინო კანთელაშვილი  
ზეინაბ მახარაშვილი  
ნათელა გელაშვილი  
დალი ლომიძე  
შოთა ნოზაძე  
ბიძინა გაგნიძე  
გოჩა გრიგალაშვილი  
ნიკო ტაბატაძე  
კახაბერ კანთელაშვილი  
ბორის გრიგალაშვილი  
ვალერი ტაბატაძე  
დავით კანთელაშვილი  
მინდია გაგნიძე  
ნანული ჩუბინიძე  
ოთარ კაპანაძე  
დიმიტრი გრიგალაშვილი  
მაია კანთელაშვილი  
პაატა გაგნიძე  
ერმონ შუბითიძე  
გიორგი შუბითიძე  
მერაბ მულაძე  
გივი თევზაძე  
ჟულიეტა კანთელაშვილი  
ლია მახარაშვილი  
ნაზიკო კაპანაძე  
კახაბერ გრიგალაშვილი  
ნიკო ტაბატაძე  
ქეთო გაგნიძე  
დალი კანთელაშვილი  
ლერი გაგნიძე  
გალინა კილაძე  
შალვა ფოფხაძე  
გიორგი ტაბატაძე  
ილია კანთელაშვილი  
ზანი კანთელაშვილი  
ჟუჟუნა გაგნიძე  
ლიზა გაგნიძე  
ალექსი კანთელაშვილი  
გიორგი გრიგალაშვილი  
მარუსა გრიგალაშვილი  
ჟულია ფოფხაძე  
დალი ლომიძე  
ეკა უგრეხელიძე  
ნონა ბლიაძე  
ლიანა სულაბერიძე  
სერგო შუბითიძე  
მზია გრიგალაშვილი  
ანზორ კაპანაძე  
მაკა გრიგალაშვილი  
ვლადიმერ კაპანაძე  
ვარვარა შუბითიძე  
ზეინაბ გოგალაძე  
ქსენია კანთელაშვილი  
შაგური ტაბატაძე  
ბონდო კაპანაძე  
შალვა გაგნიძე  
დარეჯან გრიგალაშვილი  
გიორგი გაგნიძე  
მარიამ კანთელაშვილი  
მანანა ხაჩიძე  
დაჩი გაგნიძე  
ლიდა გრიგალაშვილი  
ზეინაბ ვახტანგიშვილი  
ქრისტო შუბითიძე  
ლია ციცქიშვილი  
ელპიტე ლომიძე  
ლიდა კანთელაშვილი  
ბეგლარ შუბითიძე  
ჟენია კანთელაშვილი  
ჟუჟუნა კანთელაშვილი  
ზურაბ შუბითიძე  
გერვანდი ბიწაძე  
ნანული გრიგალაშვილი  
მარიამ კაპანაძე  
ნიკოლოზ ლომიძე  
გიორგი კანთელაშვილი  
ქეთო გაგნიძე  
ნიკოლოზ გრიგალაშვილი  
ლელა მეტრეველი  
სიმონ შუბითიძე  
მალხაზ ტეფნაძე  
მარეხ გაგნიძე  
ლელა კვესაძე  
დარეჯან მაჭარაშვილი  
ლილი ბლიაძე  
გივი შუბითიძე  
ციალა გაგნიძე  
ლიანა ლომიძე  
მაკა ჩარკვიანი  
მზია გრიგალაშვილი  
ავთანდილ ტეფნაძე  
ომარ კანთელაშვილი  
ნინო გელაშვილი  
ვენერა მთვარაძე  
ლია შუბითიძე  
ირინა კაპანაძე  
ზაქარია გაგნიძე  
გოჩა კაპანაძე  
თინა კანთელაშვილი  
ცისანა გელაშვილი  
ვაჟა ტაბატაძე  
ნანული გრიგალაშვილი  
ლელა გრიგალაშვილი  
ქეთო შუბითიძე  
ლენა ტეფნაძე  
ბადრი ტაბატაძე  
ამალია კანთელაშვილი  
ნაირა გაგნიძე  
სვეტლანა ტეფნაძე  
მზია კაპანაძე  
მანანა ტაბატაძე  
ანზორ კაპანაძე  
ავთანდილ შუბითიძე  
თინათინ კაპანაძე  
ნონა კანთელაშვილი  
თინა კანთელაშვილი  
გიორგი გაგნიძე  
ბესიკ გაგნიძე  
თამარ კანთელაშვილი  
თამარ გრიგალაშვილი  
ხათუნა შუბითიძე  
ლალი გაგნიძე  
რომან ლომიძე  
ზეინაბ გაგნიძე  
გიორგი კანთელაშვილი  
ტარიელ ბლიაძე  
ირაკლი ლომიძე  
გულნაზი ტაბატაძე  
ალექსი შუბითიძე  
ნანა მულაძე  
თამაზ გრიგალაშვილი  
ზაზა გრიგალაშვილი  
ნანული ბლიაძე  
თენგიზ გაგნიძე  
გიორგი ლომიძე  
მაყვალა გელაშვილი  
კატუშა ბიწაძე  
ნონა ლომიძე  
ავთანდილ შუბითიძე  
ლიუზა შუბითიძე  
მერი ნოზაძე  
მარინე ჭურაძე  
თამაზ ტაბატაძე  
ნათელა გაგნიძე  
ხათუნა ლომიძე  
ქეთევან გრიგალაშვილი  
ბადრი გრიგალაშვილი  
ბესიკ ლომიძე  
თამილა ქარუხნიშვილი  
თამარ სხირტლაძე  
ნინო მაისურაძე  
გულნაზი ლომიძე  
ლაშა ქებაძე  
ნოდარ კანთელაშვილი  
იური მულაძე  
ჯონდო კანთელაშვილი  
პავლე ბლიაძე  
ბესიკ ქებაძე  
ზვიად კანთელაშვილი  
პაატა გრიგალაშვილი  
თამაზ გაგნიძე  
გიორგი გაგნიძე  
იური ლომიძე  
თენგიზ კანთელაშვილი  
რუიზან კანთელაშვილი  
მერაბ ჩუბინიძე  
მალხაზ კანთელაშვილი  
ევნიკო ხარაზიშვილი  
დავით ტეფნაძე  
ზვიად კანთელაშვილი  
მერაბ კანთელაშვილი  
პაატა გრიგალაშვილი  
ელგუჯა კანთელაშვილი  
ამირან კანთელაშვილი  
ვეფხვია კაპანაძე  
ნოდარ კანთელაშვილი  
ნანი გრიგალაშვილი  
თამარ ბერუაშვილი  
ელგუჯა გრიგალაშვილი  
გივი ტაბატაძე  
გიორგი შუბითიძე  
ზურაბ კანთელაშვილი  
ინგა გელაშვილი  
გიორგი გრიგალაშვილი  
მაია ლომიძე  
გიორგი ბლიაძე  
კონსტანტინე კაპანაძე  
გიორგი კანთელაშვილი  
თამარ ლომიძე  
ციური კანთელაშვილი  
ტარიელ ტაბატაძე  
დავით გრიგალაშვილი  
იოსებ კანთელაშვილი  
გიორგი კანთელაშვილი  
თამაზ კანთელაშვილი  
მერაბ ტაბატაძე  
ჯანგულ შუბითიძე  
ჯაბა ტეფნაძე  
ბეგლარ გრიგალაშვილი  
ელენა ტაბატაძე  
მანანა კანთელაშვილი  
პავლე ტაბატაძე  
ლაშა ტეფნაძე  
ვაჟა შუბითიძე  
ზურიკო გაგნიძე  
ოთარ კანთელაშვილი  
ლია ტაბატაძე  
ვეფხვია გელაშვილი  
ნატალია კანთელაშვილი  
მარინე გაგნიძე  
ზურაბ გაგნიძე  
ილია კაპანაძე  
მედიკო ლომიძე  
მზია გრიგალაშვილი  
ზაზა გაგნიძე  
ზეინაბ ხარაზიშვილი  
ირინე ხარაზიშვილი  
ნამზირა ბლიაძე  
მალხაზი მახარაშვილი  
ჯეირან ციცქიშვილი ხაშური ს. ქაშვეთი 
მედეა გაგლოშვილი ხაშური ს. ღართა 
პელაგია გელაშვილი  
ციალა გაგლოშვილი  
ტიტიკო გაგლოშვილი  
მარინა გრიგალაშვილი ხაშური ს. ცედანი 
მარიამი სებისკვერაძე  
მადონა გოგალაძე  
ბეჟან გოგალაძე  
დავით გრიგალაშვილი  
ირმა გოგოლაძე  
დავით გოგალაძე  
ავთანდილ გოგალაძე  
გიორგი გოგალაძე  
ნათელა გოგალაძე  
მიშა გრიგალაშვილი  
მარგალიტა გოგალაძე  
თინა დევაძე  
ლენა გოგალაძე  
რიმა გოგოლაძე  
ნათელა გოგალაძე  
ნინო გოგალაძე  
თამარ ცარციძე  
რამაზ გოგალაძე  
მარიამ გრიგალაშვილი  
მაყვალა გოგალაძე  
ლომინ გოგალაძე  
ლია გოგალაძე  
ჟორა გოგალაძე  
ეთერ გოგალაძე  
კონსტანტინე გოგალაძე  
მამუკა ცარციძე  
ზაზა გოგალაძე  
ზოია გრიგალაშვილი  
თემურ გრიგალაშვილი  
ნათელა გოგალაძე  
მევლუდ გოგალაძე  
შუშა კიკნაძე  
ტარიელ ტაბატაძე ხაშური ს. ცივწყარო 
ნუნუ ბეშკენაძე  
მზია ჩხიტუნიძე  
ოლია ტაბატაძე  
მერაბ ხაჩიძე  
ნოდარ ხაჩიძე  
ნუგზარ ტაბატაძე  
რუსუდან ხაჩიძე  
ივანე ხაჩიძე  
ასმათ ხაჩიძე  
ციური ხაჩიძე  
საბა კილაძე ხაშური ს. წაღვლი 
ანა ლომიძე  
გიორგი კაპანაძე  
ვალერი ლომიძე  
ანი ცაბაძე  
თამაზი კილაძე  
დაჩი ლომიძე  
თიკო შეყელაშვილი  
ნიკოლოზ კაპანაძე  
გიორგი თედელური  
იური კილაძე  
გიორგი კილაძე  
ანი მიქელაშვილი  
ლევან კილაძე  
თამუნა ლომიძე  
მიხეილ ლომიძე  
გიორგი შეყელაშვილი  
საბა კაპანაძე  
ირაკლი კილაძე  
ბექა კაპანაძე  
შოთიკო ლომიძე  
ელგუჯა კაპანაძე  
მიშიკო ლომიძე  
ლუკა კაპანაძე  
გიორგი კაპანაძე  
ზაური წიქარიშვილი  
დავითი კაპანაძე  
ლაშა კაპანაძე  
მარიამ კაპანაძე  
გიორგი კაპანაძე  
საბა კაპანაძე  
ხატია კილაძე  
დავით კილაძე  
კახაბერ კაპანაძე  
ირინა კილაძე  
ბექა კვინიკაძე  
ეთერ კილაძე  
ნიკა კაპანაძე  
გიორგი კაპანაძე  
ნატო კაპანაძე  
ნანა ლომიძე  
გურამ ლომიძე  
თენგიზ ლომიძე  
ნანა ლომიძე  
ნიკოლოზ კაპანაძე  
მარიამ ლომიძე  
ნონა გაფრინდაშვილი  
ტარიელ კილაძე  
ირინა კილაძე  
შოთა შეყელაშვილი  
გიორგი კილაძე  
შოთა გელაშვილი  
ჯონი კაპანაძე  
გურანდა შეყელაშვილი  
ლევან კილაძე  
ლიანა გვარამაძე  
ნატო ლომიძე  
თინა ჯავახაშვილი  
აკაკი კაპანაძე  
ლია ჯელაძე  
პაატა კვინიკაძე  
არსენ ჩანდიშვილი  
ირა კაპანაძე  
მერი ლომიძე  
ვანო კაპანაძე  
თეიმურაზ ლომიძე  
მარინე თედელური  
სვიმონ ცუცქირიძე  
მალხაზ კაპანაძე  
გიორგი გაფრინდაშვილი  
ნათია ლომიძე  
ბექა კაპანაძე  
ზაზა ლომიძე  
ნაილი კაპანაძე  
ნინო კაპანაძე  
მალხაზ ჩანდიშვილი  
მარი ლომიძე  
ლიკა კაპანაძე  
ლელა შუბითიძე  
ალექსი კაპანაძე  
ნიკა კაპანაძე  
ლუკა კილაძე  
მარიამ კილაძე  
გიორგი კაპანაძე  
ფიქრია კვინიკაძე  
ლადუკა ლომიძე  
მარიამ მიქელაშვილი  
ვალიკო კილაძე  
ჯანგულ მიქელაშვილი  
თეა კაპანაძე  
ერვანდი კაპანაძე  
შოთა კვინიკაძე  
მარიამ კაპანაძე  
ნინო ლომიძე  
მარიამ კაპანაძე  
რეზო კაპანაძე  
მირიან მიქელაშვილი  
ნოდარ ცუცქირიძე  
ანი ცუცქირიძე  
თამაზ ლომიძე  
მარიამ ლომიძე  
დავით მიქელაშვილი  
მარინე მიქელაშვილი  
დათო შუბითიძე  
ქეთი ლომიძე  
მამუკა კაპანაძე  
მარიამ თედელური  
გიორგი მიქელაშვილი  
ვაჟა კილაძე  
გურამ კვინიკაძე  
მიხეილ კაპანაძე  
ბონდო კილაძე  
ზურაბი კილაძე  
თენგიზ აბულაძე  
მიხეილ თედელური  
ამირან თედელური  
ჯემალ ლომიძე  
გიორგი მიქელაშვილი  
ხათუნა ლომიძე  
ვასილ კაპანაძე  
რომან კილაძე  
სიმონ კაპანაძე  
ლენა კაპანაძე  
თამაზ კილაძე  
ნაირა მაჭარაშვილი  
მარუსია მაჭარაშვილი  
იამზე ციქუბაძე  
მაყვალა კილაძე  
ილია შეყელაშვილი  
თამაზ კაპანაძე  
კახა ლომიძე  
ჟუჟუნა ლომიძე  
ნათელა მაჭარაშვილი  
კობა ლომიძე  
არჩილ ლომიძე  
კახაბერ კაპანაძე  
მირზა თედელური  
მადონა ბაღდავაძე  
გიორგი ლომიძე  
მიხეილ მაჭარაშვილი  
ეკატირინე ლომიძე  
რევაზ კილაძე  
ფატმან ლომიძე  
მურმან კაპანაძე  
დავით ლომიძე  
თამაზ კილაძე  
თამრო თოთლაძე  
ნოდარ კაპანაძე  
სულიკო კაპანაძე  
შურა კილაძე  
გელა შეყელაშვილი  
სულთან ლომიძე  
თინათინ კილაძე  
ნინო ხარაზიშვილი  
დურმიშხან კაპანაძე  
ნაზიკო კაპანაძე  
მანია კაპანაძე  
ზურაბ კილაძე  
იულია კილაძე  
თეიმურაზ აბულაძე  
გიორგი კაპანაძე  
საშა ლომიძე  
მათიკო კაპანაძე  
ციალა ლომიძე  
ჟუჟუნა ჭეღელიძე  
ციური შეყელაშვილი  
გიორგი ლომიძე  
ალიოშა კაპანაძე  
გურამ ლომიძე  
ანტონ კილაძე  
თინა კაპანაძე  
ზაქარია ლომიძე  
გუგულა ლომიძე  
ცისანა კაპანაძე  
თემურ კაპანაძე  
პელაგია კილაძე  
ასმათ კაპანაძე  
მარინე ლომიძე  
ლაშა კილაძე  
მერაბ ლომიძე  
ლევან ცაბაძე  
ნათია ლომიძე  
ლალი კაპანაძე  
ალექსანდრე ლომიძე  
ზენა ლომიძე  
ნინო კაპანაძე  
ლენა ლომიძე  
თამარ გელაშვილი  
ტრისტან კაპანაძე  
სონია ლომიძე  
ზაზა მიქელაშვილი  
თამაზ ლომიძე  
ნათელა ცუცქირიძე  
გივი ლომიძე  
მზია საბაშვილი  
ვერუსა კაპანაძე  
მარუსა აბულაძე  
ნანული აზალაძე  
თენგიზ ლომიძე  
ჟენია კაპანაძე  
მარიამ კაპანაძე  
ავთანდილ კაპანაძე  
დალი ტეფნაძე  
ალექსანდრე ლომიძე  
ნაზიკო ლომიძე  
ვახტანგ ლომიძე  
ნუნუ კილაძე  
ნაირა მაჭარაშვილი  
ავჟერი კილაძე  
არჩილ ლომიძე  
ლიანა ლომიძე  
კლავდია კაპანაძე  
მილერი ლომიძე  
უშანგი კაპანაძე  
ვერია კაპანაძე  
ანა ლომიძე  
ნინა ლომიძე  
ციალა გელაშვილი  
კახა კილაძე  
ვენერა კაპანაძე  
მზია კაპანაძე  
ნარი ვართასაშვილი  
ელგუჯა შეყელაშვილი  
გიორგი ლომიძე  
ირაკლი ლომიძე  
მინადარ კაპანაძე  
ილია კილაძე  
ლიანა კილაძე  
ია კურტანიძე  
ვერა კაპანაძე  
ალექსი ლომიძე  
მარგალიტა ლომიძე  
ინგული შეყელაშვილი  
ეთერ კილაძე  
მზია რობაქიძე  
ზაურ მაჭარაშვილი  
ხათუნა ჯელაძე  
დალი ლომიძე  
მანია კაპანაძე  
ლიდა კაპანაძე  
ნინა ქოქოევი  
მაკა კაპანაძე  
ირაკლი კილაძე  
ირინე კილაძე  
მარი ცაბაძე  
ეკა ოსაძე  
ტარიელ ლომიძე  
ლია გოგოლაძე  
ვასილი კაპანაძე  
რომან კაპანაძე  
თეა შეყელაშვილი  
ხათუნა ციცქიშვილი  
კობა კვინიკაძე  
ლელა ჩიმჩიური  
ავთანდილ კაპანაძე  
დავით გაფრინდაშვილი  
ნიკოლოზ მიქელაშვილი  
მამუკა ლომიძე  
თამარ ლომიძე  
თენგიზ ლომიძე  
ვალერიან კილაძე  
იოსებ აბულაძე  
ზვიად კაპანაძე  
ჯიმშერ კვინიკაძე  
მამუკა ლომიძე  
ზვიად კაპანაძე  
ირაკლი ლომიძე  
ჯემალ შეყელაშვილი  
სოფიკო ცუცქირიძე  
ლილი ბოლოთაშვილი  
რუსიკო ჟღენტი  
ნათელა შუბითიძე  
დათუნა ლომიძე  
მამუკა კილაძე  
ციალა კაპანაძე  
ლეილა კაპანაძე  
კობა კაპანაძე  
ჯაბა ლომიძე  
ცისკარა ლომიძე  
გივი ლომიძე  
მერაბ კაპანაძე  
გრიგოლ აბულაძე  
გიულერი შუბითიძე  
ლევან კაპანაძე  
მადონა დარბაიძე  
თამაზ კილაძე  
დიმიტრი ლომიძე  
ნაილი შეყელაშვილი  
ნანული მაჭარაშვილი  
დალი ლომიძე  
მარინა აბულაძე  
გრიგოლ ლომიძე  
ეთერ ლომიძე  
რევაზ აბულაძე  
გიორგი კილაძე  
რამაზ მაჭარაშვილი  
ლელა ცერცვაძე  
თამაზ ლომიძე  
გიორგი აბულაძე  
ლიანა მიქელაშვილი  
ზაირა მამლიკიძე  
ხათუნა ცუცქირიძე  
ზაურ ჩანდიშვილი  
მანანა ჩანდიშვილი  
ზოია ლომიძე  
თენგიზ კილაძე  
ელგუჯა მაჭარაშვილი  
მზია კილაძე  
გიორგი შუბითიძე  
გიორგი ლომიძე  
თემურ კილაძე  
ირმა კილაძე  
ჯონი მაჭარაშვილი  
აკაკი კილაძე  
ზაალ კაპანაძე  
მზია დიასამიძე  
მაყვალა კარაპეტოვი  
ლიანა კაპანაძე  
ეკატერინე კილაძე  
ნინო ლომიძე  
ნინო ობოლაძე  
ოლღა კაპანაძე  
შალვა კილაძე  
ვახტანგ კილაძე  
ია კაპანაძე  
მამუკა შეყელაშვილი  
შოთა შეყელაშვილი  
ანასტასია ლომიძე  
ნატალია გიგუაშვილი  
როინ კაპანაძე  
ბონდო კაპანაძე  
ლავრენტი მაჭარაშვილი  
მიხეილ ლომიძე  
თამარ ლომიძე  
ვალიკო კილაძე  
მირანდა შეყელაშვილი  
ფატიმან კაპანაძე  
ნანა კაპანაძე  
     

 

გაქვს იდეა განახორციელო ბიო საწვავის წარმოების პროექტი?

შემოიტანე განაცხადი საგრანტო კონკურსზე და მიიღე თანადაფინანსება

საგრანტო კონკურსი საქართველოში ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობის შესახებ

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ და გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP),გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მხარდაჭერით,  დაიწყეს ახალიპროექტი - „ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა საქართველოში“. პროექტის მიზანია დაეხმაროს საქართველოს შექმნას ენერგიის ახალი, განახლებადი წყარო ბიოლოგიურად სუფთა რესურსების გამოყენებით. ამ მიზნით მოხდება ბიომასის საწვავის საწარმოებისა და მუნიციპალური შენობების მიერ მოხმარების თანადაფინანსება. UNDP-ს მხრიდან საწარმოების თანადაფინანსების მაქსიმალური წილია 75%.

ბიომასა წარმოადგენს მერქნის გადამუშავების, ტყისა და სასოფლო სამეურნეო ნარჩენების შედეგად წარმოქმნილ მასალას. ბიომასის ნარჩენები მიიღება როგორც ადამიანური საქმიანობის შედეგად, ასევე სხვადასხვა მცენარეული მასალისგან, მაგალითად. ნახერხი, თხილის ნაჭუჭი, წალამი, ფიჩხი, ჭაჭა, სიმინდის ფუჩეჩი და ა.შ.), რომლის გადამუშავების შედეგად მიიღება ეკოლოგიურად სუფთა ბიოენერგია. ბიომასის გამოყენება შესაძლებელია, როგორც საყოფაცხოვრებო სექტორში სახლების და წყლის გასათბობად, ასევე დიდი კომერციული შენობების,ან თუნდაც მთელი დასახლების ენერგიით მოსამარაგებლად.

პროექტის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით, ყველა დაინტერესებულ პირთან ჩატარდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტებში, სადაც მათ შესაძლებლობა ექნებათ პირდაპირ გაესაუბრონ პროექტის ექსპერტებს და პასუხი მიიღონ მათთვის საინტერესო საკითხებზე.

 

იხილეთ შეხვედრების განრიგი:
ხაშურის მუნიციპალიტეტში  შეხვედრა გაიმართება 4  სექტემბერს, დღის 2 საათზე, ტაბიძის ქ.N2, მე-2 სართული.

უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დარეკოთ შემდეგ

ტელეფონის ნომერზე 593 138 138: 32 2377307: ან ეწვიოთ ვებ-გვერდს www.biomass.ge და ფეისბუქ გვერდს „ბიოსაწვავი საქართველო“

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტს ლიტვის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში, გიედრიუს პუოჯუნასი სტუმრობდა.
ვიზიტის ფარგლებში ლიტვის ელჩი მუნიციპალიტეტის გამგებელს, გიორგი გურასპაშვილს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვაჟა შუბითიძეს და საქართველოს პარლამენტის წევრს, ხაშურის მაჟორიტარ დეპუტატ ვალერი გელაშვილს შეხვდა.
ელჩმა დაათვალიერა ის პროექტები, რომლებიც განვითარებისა და თანამშრომლობის ლიტვური პროექტის მიერ ხაშურის მუნიციპალიტეტში წინა წლების განმავლობაში განხორციელდა. საპატიო სტუმარი ეწვია ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკას, ლიტვის ბაღს, პირველ საბავშვო ბაღს და სხვ. 
მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებთან შეხვედრაზე სამომავლო პროექტების შესაძლებლობებიც განიხილეს. 
გიედრიუს პუოჯუნასი ხაშურში პირველად იმყოფებოდა. იგი საქართველოში ლიტვის რესპუბლიკის ელჩის მოვალეობის შესრულებას გასული თვიდან შეუდგა.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საპატიო ჯილდოს - დიმიტრი ყიფიანის სახელობის პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა (თავმჯდომარე პროფესორი ვაჟა შუბითიძე) პრემიის ლაურეატები გამოავლინა. 10 ივლისს გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით კომისიაში ორი წარდგინება შემოვიდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანების ქვიშხეთის დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანების სამეცნიერო საბჭოსაგან. კომისიის წევრებმა პროფესორებმა თამარ ბარბაქაძემ და ზურაბ ცუცქირიძემ წარმოადგინეს რეცენზიები ნომინანტების სამეცნიერო და საზოგადოებრივი დამსახურების შესახებსამუშაო ჯგუფის წევრებმა  ისაუბრეს კანდიდატურების ღვაწლზეკვლევებზე და ერთხმად დაუჭირეს მხარი ორივე კანდიდატურას.

  ნომინაციაშიდიმიტრი ყიფიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების კვლევისათვისპრემია მიენიჭება ცნობილ პროფესორსა და საზოგადო მოღვაწეს, ავტორს წიგნისადიმიტრი ყიფიანი - ახალი დიმიტრი თავდადებულიგურამ ყორანაშვილს. ხოლო ნომინაციაშიგანსაკუთრებული დამსახურებისათვის ქვეყნისა და მუნიციპალიტეტის წინაშეპრემია გადაეცემა ჩვენს თანამემამულეს, ისტორიკოს თამაზ ლაცაბიძეს.

   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საპატიო ჯილდო - დიმიტრი ყიფიანის სახელობის პრემია პირველი ეროვნული  პრემიაა, რომელიც  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ვაჟა შუბითიძის ინიციატივითა და გამგებლის გიორგი გურასპაშვილის მხარდაჭერით ორ წელიწადში ერთხელ გადაეცემათ ზემოაღნიშნულ ნომინაციებში გამარჯვებულებს ქვეყნის მასშტაბით. პრემიების გადაცემა შემოდგომაზე, „ხაშური-ოქროს შემოდგომისდღესასწაულზე მოხდება.

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელით, ვულოცავთ გამარჯვებულებს ესოდენ მაღალ ჯილდოს და ვუსურვებთ ნაყოფიერ სამეცნიერო-ლიტერატურულ მოღვაწეობას!

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტის განხორციელება გრძელდება.

აღნიშნული პროგრამის მოსახლეობისათვის გაცნობის მიზნითსაინფორმაციო

შეხვედრა ჩატარდა დაბა სურამსა და  ხაშურშიდაინტერესებულ პირებს შეხვდნენ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ხელმძღვანელი შიდა ქართლში, კახეთსა და მცხეთა მთიანეთში, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მალხაზ შუბითიძე და ამავე პროგრამის შიდა ქართლის რეგიონის წარმომადგენლები

  საინფორმაციო შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა, ახალ სამთავრობო ინიციატივაში ჩაერთოს.

ჩვენს რეგიონში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება 29 ივნისიდან დაიწყო და 15 აგვისტოსმდე გაგრძელდება

პროექტი შერჩეული ბიზნეს იდეის განხორციელებაში ჩართული მეწარმე სუბიექტის 5000 ლარის ოდენობით (მეწარმეთა ორკაციანი ჯგუფის შემთხვევაში 10 000 ლარი, ხოლო სამკაციანი ჯგუფის არსებობის შემთხვევაში 15 000 ლარის ოდენობით) თანადაფინანსებას გულისხმობს. განაცხადების ატვირთვა ვებგვერდის www.qartuli.ge მეშვეობით არის შესაძლებელი და კონკურსში ჩართვის შესაძლებლობა საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს, რომელსაც არ გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ ვადაგადაცილებული დავალიანება. პროგრამის განსახორციელებლად ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო 20 000 000 ლარი. შიდა ქართლის რეგიონში გათვალისწინებულია 290 ბიზნეს იდეის დაფინანსება.

შეკითხვებისათვის დარეკეთ ცხელ ხაზზე: 032 205 19 92 ან მიაკითხეთ შემდეგ მისამართზე: .გორი, სამეფოს ქუჩა 27.

სამუშაო დღეები: ორშაბათი - პარასკევი

სამუშაო საათები: 10.00 - 18.00, შესვენება: 13.00 - 14.00.

 

გისურვებთ გამარჯვებას!!!

ხაშურის მუნიციპალიტეტი საქართველოს ცენტერალურ ნაწილში, შიდა ქართლის ვაკეზე მდებარეობს. იგი სამი მხრიდან გარშემორტყმულია საშუალო სიმაღლის (900-1000 ) მთებით. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება კავკასიონის სამხრეთ ფერდოებების განშტოება. დასავლეთიდან ლიხის, იგივე სურამის ქედის აღმოსავლეთ მთისწინეთი. სამხრეთიდან თრიალეთის ანუ მცირე კავკასიონის ჩრდილოეთი ფერდობები, ხოლო აღმოსავლეთით ვრცელდება დოღლაურის ცნობილ  ველამდე.1801 წლიდან, რუსეთის მიერ საქართველოს შეერთების შემდეგ, 1917 წლამდე ახლანდელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში შედიოდა. 1921 წლიდან, საქართველოს ახალი ადმინისტრაციულ_ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით, ისევ გორის მაზრაშია, ხოლო 1930 წლიდან დამოუკიდებელ რაიონს წარმოადგენს. მას აღმოსავლეთით ესაზღვრება ქარელის, დასავლეთით ხარაგაულის და ბოჯომის, ჩრდილოეთით საჩხერის და ქარელის, ხოლო სამხრეთით ბორჯომის მუნიციპალიტეტები.ხაშური ზღვის დონიდან 690 მეტრზე მდებარეობს. მისი ფართობი 585,2 კვ კილომეტრია და საქართველოს მთლიანი ფართობის მხოლოდ 0,84 პროცენტს შეადგენს. იგი ვრცელდება ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ 37, ხოლო დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ 22 კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტის საზღვრების საერთი სიგრძე 118 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული. რელიეფი თითქმის ერთფეროვანია, მისი ზედაპირის უმეტესი ნაწილი ვაკეებსა და ბორცვებს უჭირავს, მხოლოდ სამხრეთი და დასავლეთი ნაწილია მთიანი. ძირითადი მდინარე მტკვარია, რომელიც გარდიგარდმო ჰკვეთს მუნიციპალიტეტს. ნაწილი მისი შენაკადებისა თრიალეთის, ხოლო ნაწილი ლიხის ქედებიდან ჩამოედინებამცენარეულ საფარი მრავალფეროვანია სტეპურიდან დაწყებული სუბალპურით დამთავრფებული. მუნიციპალიტეტი შედგება 13 ადმინისტრაციული ერთეულისგან. მათ შორის  არის ერთი ქალაქის (ხაშური), ერთი დაბის (სურამი) და 11 სოფლის ადმინისტრაცული ერთეული (ალი, გომი, ოსიაური, ფლევი, ქვიშხეთი, ცოცხნარა, ცხრამუხა, წაღვლი, წრომი, ხალები, ხცისი), მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 65 ათასამდეა. მისი ძირითადი ნაწილი ქალაქში და დაბაში ცხოვრობს. მოსახლეობის უმრავლესობა ქართველები არიან, ცხოვრობენ აგრეთვე სომხები, ებრაელები, რუსები, ოსები, ბერძნები, უკრაინელები და სხვა. ადმინისტრაციული ცენტრი 1921 წლიდან ქალაქი ხაშურია. იგი პირველად 1693 წლით დათარიღებულ დოკუმენტში გვხვდება. დოკუმენტი იმაზეც მიგვანიშნებს, რომ ხაშური როგორც დასახლებული პუნქტი უფრო ადრეც არსებობდა, ვიდრე ეს წერილობით წყაროებშია დაფიქსირებული. XVIII საუკუნის ბოლოს იოანე ბატონიშვილისკალმასობისმიხედვით, ხაშური საშუალო სოფელია. აქ დგას მაღალი კოშკი. აგრეთვე წმინდა მარინეს ეკლესია. ქალაქის ტიპის დასახლებას ხაშურში საფუძველი XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ჩაეყარა, რასაც ხელი შეუწყო საქართველოში რკინიგზის გაყვანამ. მთავარი სარკინიგზო ხაზი - ფოთი -_თბილისი  ხაშურზე გადიოდა: აქვე გაიხსნა რკინიგზის მთავარი სახელოსნოები, რომლებიც ერთ-ერთ დიდ საწარმოებს წარმოადგენდა ამიერკავკასიის მაშტაბით. ამ პერიოდიდან ხაშური ჩამოყალიბდა რკინიგზის მნიშვნელოვან კვანძად, რამაც ხელი შეუწყო მის ქალაქად გარდაქმნას.ხაშურის მოხერხებული გეოგრაფიული მდებარეობა, მასზე გამავალი სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები საქართველის ნებისმიერ რეგიონთან უმოკლეს დროში დაკავშირების საშუალებას იძლევა.1872 წელს, კავკასიაში მეფის ნაცვლის, დიდი მთავრის მიხეილ ნიკოლოზის ძე რომანოვის მოღვაწეობის ათი წლისთავის აღსანიშნავად, ხაშურს ეწოდა მიხაილოვო. 1918 წელს მას ისევ ძველი სახელწოდება დაუბრუნეს. 1927-1934 წლებში სტალინისი ეწოდა, ხოლო შემდეგ კვლავ ხაშური ჰქვია.ხაშურის მუნიციპალიტეტს საინტერესო ისტორიული წარსული აქვს. იგი საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილია, ის რაც საუკუნეების განმავლობაში გამოიარა ქართველმა ხალხმა, სისხლხორცეულად არის დაკავშირებული მუნიციპალიტეტის ცხოვრებასთან. ხაშურს, ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებს, თანაბრად შეეხო საქართველოს ისტორიაში მომხდარი ცნობილი მოვლენები. ქვეყანაში შექმნილი ვითარება განაპირობებდა მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ, ასევე კულტურული ცხოვრების დონეს.

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 16 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე